Bizigo Hizmet Özel Şartları

BİZİGO HİZMET ÖZEL ŞARTLARI

1. İşbu Hizmet Özel Şartları ("Şartlar") Erka Finansal Teknoloji A.Ş. ("ERKA")ile Bizigo Üye Sözleşmesini ("Sözleşme") onaylayan Üye arasında Sözleşme'nin eki olarak düzenlenmiştir. İşbu Şartlar kapsamında Bizigo ve Üye birlikte "Taraflar", tek başlarına "Taraf" olarak anılacaktır.

Şartların yorumlanmasında Sözleşme'de yer alan terimler esas alınacak olup, Hizmetleri sağlayan üçüncü kişiler işbu Şartlar'da "İş Ortağı" olarak anılacaktır.

2. Üye, Bizigo’nun Hizmetleri gruplar halinde ve/veya ayrı ayrı sunma hakkına sahip olduğunu, Hizmetleri Platform'da Bizigotarafından belirlenen şekilde ve çerçevede temin edebileceğini kabul ve beyan eder.

3. Üye, tercih ettiği Hizmet süresinin sona ermesi halinde aksi yönde bir bildirim yapmadığı takdirde Hizmet süresinin aynı sürelerle yenileneceğini kabul ve beyan eder.

4. Üye, aracılık edilen Hizmetlere ilişkin şartların İş Ortakları ve Üye arasında düzenlenecek sözleşme ile belirleneceğini kabul ve beyan eder.

5. Bizigo, platformda sağlanan Hizmetlerin alanını genişletmek yahut Hizmetleri başka bir İş Ortağına devretmek konusunda münhasıran yetkilidir.

6. Bizigo’da sağlanan Hizmetlerin başka bir İş Ortağına devredilmesi halinde Üye Hizmetin devredildiği İş Ortağı ile sözleşme kurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Üye, Hizmet kapsamına ilişkin değişiklik ile diğer talep ve önerilerini [email protected] adresi üzerinden Bizigo’ya iletecektir. Üye, Hizmetlere ilişkin değişiklik talebinin kabulünün Bizigo’nun takdirinde olduğunu kabul ve beyan eder.

8. Üye, İş Ortakları ile arasında düzenlenen sözleşmelere ilişkin Bizigo’nun bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Bizigoile Üye arasındaki ilişki ve sorumluluklar Sözleşme ve işbu Şartlar kapsamında düzenlenmiştir.

9. Hizmetlere ilişkin olarak yaşanabilecek kesinti, aksaklık hallerinde ve/veya Hizmetin uygun olarak ifa edilmemesi sebebiyle uğrayacağı zararlar nedeniyle Bizigo’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

10. Üye, İş Ortağı tarafından hizmet ilişkisinin sona erdirilmesi halinde ve Bizigo’ya bildirilmesi halinde Bizigo’nun , kendi takdirine bağlı olarak yeni bir İş Ortağı'na aynı şartlarda sağlama hakkı olduğunu kabul ve beyan eder. Üye, böyle bir durumda Bizigo ve yeni İş Ortağı yönlendirmelerine uygun olarak yeni İş Ortağı ile iş ilişkisine girebilecektir.

11. Üye, almak istediği Hizmetlere ilişkin ödemeyi, ödeme sayfasında karşılıklı belirlenen yöntem ve şekilde süresinde ve eksiksiz olarak gerçekleştirmesi halinde Hizmetlerin sunulacağını kabul ve beyan eder.

12. Üye, Hizmetin herhangi bir nedenle aylık dönem tamamlanmadan sona erdirilmesi halinde ilgili döneme ilişkin ücretin tamamını ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

13. Üye, Hizmetlere ilişkin ödemelerin aksi Bizigo tarafından belirtilmediği sürece Bizigo’ya gerçekleştirileceğini kabul ve beyan eder.

14. Üye, Hizmet bedelinin ödeme sayfasında karşılıklı belirlenen yöntem ve şekilde süresinde ve eksiksiz olarak ödenmemesi halinde Bizigo’nun Hizmetleri durdurma, sona erdirme, erişim engelleme, Hizmet ilişkisini sona erdirme, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirim yapma ve Hizmet bedelini ödeme hizmeti sağlayan iş ortağı nezdindeki hak ve alacaklarından mahsup etme hakkı bulunmaktadır.

15. Üye, bir aydan uzun süreli Hizmet alım taahhüdünde, taahhüt ettiği süreden önce Hizmeti sona erdirmek istemesi halinde, Hizmetin sunulduğu süre için Bizigo tarafından taahhüde bağlı olarak gerçekleştirilen indirim bedelini iade etmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

16. Hizmet bedellerinde sonradan değişim olması ya da Hizmetin ücretsiz hale gelmesi durumunda, Üye, Hizmet bedeline ilişkin indirim ya da iade talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

17. Hizmetlere ilişkin ücretlere vergiler dahil değildir. Sözleşme'den ve Hizmetlerden doğabilecek her türlü vergiden Üye sorumlu olacaktır.

18. Üye, Bizigo’nun herhangi bir gerekçe göstermeden Hizmetleri sona erdirme, İş Ortağı'nı değiştirme, Şartları sona erdirme hakkına sahiptir. Üye, sağlanmış hizmete ilişkin hiçbir iade ve hak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

19. İşbu Şartlara uygun olarak sona erdirilmeyen Hizmete ilişkin, Üye'nin Hizmet Bedeli Borcu devam etmektedir.

20. Sözleşme ile işbu Şartlar arasında çelişki olması halinde Şartlardaki hükümler, işbu Şartlarda yer almayan hükümler yönünden Sözleşme hükümleri uygulanır.