Üyelik Sözleşmesi

ERKA FİNANSAL TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ DİJİTAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR


1.1. İşbu Dijital Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta merkezi Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Şehit Sinan Eroğlu Caddesi, No: 3, İç Kapı No: 3 Beykoz/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 477929-5 sicil numarası ile kayıtlı olan Erka Finansal Teknoloji Anonim Şirketi (“Erka”) ile diğer tarafta Kullanıcı arasında akdedilmiştir. Kullanıcı, Platform’a üye olurken verdiği elektronik onayla, işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.2. Bundan böyle Erka ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. KONU


İşbu Sözleşme’nin konusu, Erka ile Şirket arasında akdedilen Masraf Yönetim Hizmeti Sözleşmesi (“Masraf Yönetim Sözleşmesi”) uyarınca Erka tarafından Kullanıcı’ya Platform üzerinden Masraf Yönetim Hizmetleri’nin kullandırılması ve bu kapsamda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. TANIMLAR


Hesap: Kullanıcı’nın Platform’a giriş yapmasından sonra Şirket tarafından Kullanıcı adına açılan hesabı ifade eder.
Kullanıcı şbu Sözleşme’yi dijital ortamda onaylayarak Masraf Yönetim Hizmetleri’nden faydalanan, Platform’a davet edilmiş veya Şirket tarafından Platform’a kaydedilmiş Şirket çalışanı ve/veya yetkilisini ifade eder.
KYC Firma veya kuruluşların müşterilerini sisteme kayıt ederken ya da kayıtlı oldukları sisteme girmelerine izin verirken kimliklerinden emin olmak için gerçekleştirdiği işlemlerini ifade eder.
Masraf Kartı Kullanıcı’nın Şirket ile ilgili Şirket’in onayı doğrultusunda yapacakları masrafların karşılanması amacıyla Şirket tarafından Kullanıcı’ya verilen ve Şirket’in izin ve kontrolünde Kullanıcı tarafından kullanılan ön ödemeli kartı ifade eder.
Masraf Yönetim Hizmetleri Şirket’in, Şirket çalışanı ve/veya Şirket yetkilisi olan Kullanıcı’ya verdiği Masraf Kartı sayesinde Erka tarafından Kullanıcı’ya Platform aracılığıyla kurumsal harcama, fiş ve fatura yüklemesi, masraf iadesi, para talebi, QR Kodu ile ödeme vb. hususlarda verilen hizmetlerin tümünü ifade eder.
MCC Üye işyerlerini çalışma alanlarına göre sınıflandırmak için kullanılan dört (4) haneli kod bilgisini ifade eder.
Mevzuat 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ve bu kanunların ikincil düzenlemelerinin hepsini ifade eder.
Ödeme Emri Kullanıcı tarafından Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla verilen talimatı ifade eder.
Ödeme Hizmetleri Kanun’da tanımlı olan ve işbu Sözleşme kapsamında Erka’nın Masraf Yönetim Hizmetleri kapsamında Şirket çalışanı ve/veya Şirket yetkilisi olan ve Şirket’e bağlı olarak Masraf Yönetim Hizmetleri’nden yararlanacak Kullanıcı’ya sunacağı ödeme hizmetlerini ifade eder.
Ödeme İşlemi Kullanıcı’nın talep etmesi halinde veya talep etmese de Şirket tarafından düzenli olarak, Şirket’in verdiği talimat ile Masraf Kartı’na paranın yatırılması sonucu, Kullanıcı’nın Masraf Kartı ile veya QR Kodu ile ödeme yapmasını ifade eder.
Platform Masraf Yönetim Hizmetleri’nin verileceği Erka’ya ait target="_blank" style="word-wrap: break-word;" href="http://www.bizigo.com">www.bizigo.com uzantılı web sitesini, web platformunu ve/veya Bizigo mobil uygulamasını ifade eder.
QR Kodu Akıllı telefon vb. araçlar ile dijital olarak okunabilen ve verilerle kodlanmış iki (2) boyutlu kodu ifade eder.
Şirket Erka ile Masraf Yönetim Sözleşmesi’ni imzalamış Kullanıcı’nın işvereni olan tüzel kişiyi ifade eder.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.1. Erka, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yapacağı kurumsal harcamalar için Masraf Yönetim Hizmetleri’ni sağlayacak olup Masraf Yönetim Hizmetleri içerisindeki Ödeme Hizmetleri, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca ödeme hizmeti sağlayıcısı sıfatını haiz Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin (“SiPay”) sistemi üzerinden yine Erka tarafından verilecektir.

4.2. İşbu Sözleşme tahtında Şirket tarafından yapılacak işlemler, Şirket tarafından yetkilendirilmiş, aynı zamanda bir Kullanıcı olan Şirket yetkililerince yapılacak olup, söz konusu Şirket yetkililerinin Şirket tarafından kendilerine tanınmış yetki kapsamında yapacağı işlemlerden Şirket sorumlu olacak; ancak bu yetki kapsamını aşan işlemlerinden ise Şirket yetkilisi olan Kullanıcı'nın kendisi sorumlu olacaktır.

4.3. Kullanıcı, Masraf Yönetim Hizmetleri’nden yararlanırken Şirket tarafından verilen Masraf Kartı’nı kullanacaktır. İşbu Masraf Kartı’na Şirket tarafından belirli miktarda bakiye yüklenecektir. Bu kapsamda Şirket Masraf Kartı’na ilişkin limit, bakiye vb. tüm hususları belirlemeye münhasıran yetkilidir. Şirket, Masraf Kartı’nı Kullanıcı’ya verdiği andan itibaren Masraf Kartı’nı aktifleştirme, dondurma ve iptal etme işlemlerini saklı tutmakta olup Kullanıcı, bu kapsamda, para talebinde bulunabilecek, yapacağı her harcama için fiş veya fatura görsellerini ekleyebilecek, Masraf Kartı sayesinde QR Kodu ile ödeme yapabilecektir.

4.4. Kullanıcı’nın Masraf Yönetim Hizmetleri kapsamında yapacağı her türlü işlem Şirket’in iznine/onayına ve kontrolüne tabi olup, Kullanıcı Şirket tarafından Platform’a davet edilebilecek, Platform’dan çıkarılabilecek, Kullanıcı’ya ait Masraf Kartı Şirket tarafından aktive ve deaktive edilebilecek, çalışan konumundaki Kullanıcı’nın masraf onayı ve reddi işlemleri ile para talebine ilişkin onay ve ret işlemleri ancak Şirket tarafından yapılabilecektir.

4.5. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya sağlanan Masraf Kartı’na ilişkin koşulları belirlemeye Şirket münhasıran yetkili olup Kullanıcı, Şirket ile kendi arasındaki söz konusu hususlarda Erka’nın herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.

4.6. Kullanıcı, Ödeme İşlemi kapsamındaki sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmemesinden kaynaklanan her türlü zararın ve sorumluluğunun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

4.7. Kullanıcı, Masraf Yönetim Hizmetleri’nden yararlanılabilmek için Platform içerisinde bir hesap açması gerektiğini ve bu hesap açılışında Kullanıcı tarafından verilen kişisel verilerin KYC işlemi için alınacağını kabul eder.

4.8. Kullanıcı, Sözleşme kapsamında Erka tarafından bildirilen işlem limiti üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini, Erka tarafından bildirilen işlem limitlerinin münhasıran Şirket tarafından belirlenebileceğini ve güncellenebileceğini kabul eder.

4.9. Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’nin Erka’ya iletildiği an, Ödeme Emri’nin alındığı an olarak kabul edilecek olup, Ödeme İşlemi’nin belirli bir günde gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde ise, Ödeme İşlemi için kararlaştırılan gün, talimatın alınma tarihi kabul edilir. Ödeme Emri’nin iletilmesinde SiPay’den veya ilgili bankalardan kaynaklanan sebeplerden dolayı gecikmeler yaşanması halinde Erka’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.10. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Ödeme İşlemi’nde kolaylık sağlanması amacı ile, Erka aracılığı ile gerçekleştireceği Ödeme İşlemi özelindeki onay dahilinde Masraf Kartı’na ilişkin her türlü bilginin Erka’da mevcut olduğu kabul etmekte ve bu bilgilerin Kullanıcı tarafından aksi belirtilene kadar Erka nezdinde saklanmasına muvafakat vermektedir. Saklanan bu bilgiler; Masraf Kartı’nın hizmet sağlayıcısı, Masraf Kartı’nda yazan ad, soyadı, kart numarası, son kullanım tarihi, Masraf Kartı’na ait bütçe, kalan bakiye, anlık harcamalar, kategori bilgileri, MCC bilgileri vb. bilgilerdir.

4.11. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağlanan bilgilerin kendisine ait olduğunu, doğru ve gerçek olduğunu, söz konusu Masraf Kartı ile yapılan tüm işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu, bu işlemlere ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Erka’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve taahhüt eder.

4.12. Kullanıcı, Erka nezdinde kaydettiği Masraf Kartı’nı veya Masraf Kartı’na ilişkin bilgileri kaybetmesi veya çaldırması durumunda Erka ile derhal iletişime geçecek ve söz konusu Masraf Kartı’nın kapatılmasını sağlayacaktır.

4.13. Kullanıcı, Masraf Yönetim Hizmetleri’nin kullanımı sırasında işbu Sözleşme ve yürürlükteki Mevzuat’a uygun hareket etmekle yükümlüdür. Erka nezdinde, Kullanıcı’nın herhangi bir aykırılık şüphesinin tespit edilmesi halinde, Erka ilgili hizmetin sunumunu derhal askıya alabilecek veya işbu Sözleşme’yi feshederek sonlandırabilecektir. Bunun yanı sıra Erka, tamamen kendi takdiri doğrultusunda, dolandırıcılık vb. hallerde ve bunların şüphesi halinde Masraf Kartı’nı kullanıma kapatabilecek ya da mevcutta kullanılan Masraf Kartı’nı yeni bir Masraf Kartı ile değiştirebilecektir. Kullanıcı, işbu Sözleşme veya Mevzuat’a aykırılığı neticesinde Erka nezdinde meydana gelen tüm zararları tazmin edecektir.

4.14. Kullanıcı, işbu Sözleşme uyarınca kendisine sağlanan Platform’a ilişkin her türlü fikri mülkiyet hakkının münhasıran Erka’ya ait olduğunu, Erka’ya herhangi bir talepte bulunmayacağını, Sözleşme süresince Erka’nın bu haklarını korumak için maksimum düzeyde efor sarf edeceğini ve gerek Sözleşme süresince gerek Sözleşme’nin sona ermesinden sonra bu hakları ihlal edebilecek her türlü davranıştan kaçınacağını, aksi halde Erka nezdinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15. Kullanıcı, Sözleşme’den doğan herhangi bir yükümlülüğünü hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi ve/veya herhangi bir kusurlu davranışı sonucu Erka nezdinde doğan her türlü zararın tazmininden sorumludur. Bu kapsamda Kullanıcı, söz konusu zararları Erka’nın ilk talebinde derhal, nakden ve defaten Erka’ya tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ


İşbu Sözleşme, onay tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup Kullanıcı, Şirket’te istihdam edilmeye devam ettiği ve Masraf Yönetim Sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece geçerli olacaktır.

6. SÖZLEŞME’NİN FESHİ VE SONA ERME HALLERİ


6.1. İşbu Sözleşme, Masraf Yönetim Sözleşmesi’nin sona ermesiyle herhangi bir merasime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

6.2. Erka, işbu Sözleşme’yi bir (1) hafta öncesinden yapacağı yazılı bildirim ile hiçbir gerekçe göstermeksizin tazminatsız olarak fesih hakkını haizdir.

6.3. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında üstlendiği bir yükümlülüğü yerine getirmemesi veya Sözleşme şartlarına uymaması ve bu durumu Erka’nın otuz (30) gün süre tanıyan yazılı ihtarı üzerine düzeltmemesi ya da söz konusu ihlalin düzeltilebilir nitelikte bir ihlal olmaması durumunda, Erka yazılı bildirimi ile işbu Sözleşme’yi yasal haklarına halel gelmeksizin tek taraflı olarak feshedebilir. Erka’nın Sözleşme’nin bu nedenle feshedilmesi sebebiyle uğradığı zararları tazmin hakkı saklıdır.

7. GİZLİLİK


7.1. Taraflar’dan her biri, diğer Taraf’a vermiş olduğu her türlü yazılı ve sözlü bilginin Gizli Bilgi (“Gizli Bilgi”) olduğunu kabul etmektedir. Taraflar, tüm Gizli Bilgi’yi, dokümanları ve verileri daima gizli tutmakla ve Gizli Bilgi’nin muhafazası için Gizli Bilgi’yi güvenli bir yerde tutmak, hırsızlığa, zarara uğramaya, kaybolmaya ve yetkisiz girişe (elektronik giriş ve bununla sınırlı kalmamak üzere diğer yetkisiz girişler) karşı korumak başta olmak üzere tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Taraflar, Gizli Bilgi’yi korumak için gerekli önlemleri alacak ve zorunlu hallerde ve/veya işbu Sözleşme’de sayılı diğer istisnai haller uyarınca öğrenmesi gereken kişiler hariç olmak üzere Gizli Bilgi’yi üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Taraflar, diğer Taraf’ça gönderilen Gizli Bilgi’yi korurken kendi gizli bilgisinin ifşa edilmemesi, yayınlanmaması ve dağıtılmaması hususunda gösterdiği özenden hiçbir şekilde daha az olmamak kaydıyla özen gösterecektir. Taraflardan her biri, diğer Taraf’ın yazılı izni olmadan Gizli Bilgi’yi kişisel çıkarları için kullanamaz, yayınlayamaz, kopyalayamaz, üçüncü kişilere açıklayamaz veya üçüncü kişilere Gizli Bilgi’yi kendi çıkarları adına kullanmak üzere izin veremez.

7.2. Herhangi bir mahkeme veya devlet kurumu emri gereğince Taraflar’dan birinin Gizli Bilgi’yi ifşa etmesi gerekli olursa, Taraflar öncelikle söz konusu emirden ilgili Taraf’ı haberdar edecek ve ilgili Taraf’ın talep ettiği her türlü önlemi alacaktır.

7.3. İşbu Sözleşme’nin sona ermesini müteakip, Taraflar her türlü Gizli Bilgi’yi (bunların suretleri ve alıntıları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) derhal ilgili Taraf’a iade edecek, bunun mümkün olmaması halinde ise bunların imha edildiğini tevsik edecektir.

7.4. Taraflar, gizlilik ilkesine aykırı davranışları sebebiyle karşı Taraf’ı zarara uğratması halinde, karşı Taraf’ın uğramış olduğu zararı, karşı Taraf’ın ilk yazılı talebi üzerine nakden ve defaten tazmin edeceğini, karşı Taraf’ın yazılı olarak izah ettiği zarar tutarına itiraz etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. İşbu Sözleşme sona erse dahi, gizlilik hükümleri Sözleşme’nin sona erme tarihinden itibaren süresiz bir şekilde yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


8.1. Taraflar, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında veya işbu Sözleşme’nin ifasıyla bağlantılı olarak öğrendiği, eriştiği veya herhangi bir şekilde elde ettiği herhangi bir kişisel veriyi hukuka aykırı olarak işlemeyecek, işlenmesini önlemek için gerekli her türlü tedbiri alacak, herhangi bir kişisel veriye hukuka aykırı olarak erişim sağlamayacak ve/veya erişilmesini önleyecek her türlü tedbiri alacak ve kişisel verilerin muhafazası için azami özeni gösterecektir. Taraflar, işbu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için güncel Mevzuat’ı da göz önünde bulundurarak her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür.

8.2. Taraflar, Sözleşme ile ilgili olarak yaptığı çalışmalar sonucunda, kendisine iletilen bilgileri ve/veya çalışma esnasında edindiği bilgileri, diğer Taraf hakkında edindiği bilgileri başka bir çalışmada kullanamaz, dağıtamaz ve üçüncü kişilere ya da kurumlara aktaramaz. Taraflar, çalışma sırasında öğrendiği bilgilerin gizliliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suiistimalden korumak için her türlü önlemi almak ve sürdürmekle yükümlüdür. Taraflar, kişisel verileri işbu maddede belirtildiği şekilde, kişisel verilerin açıklandığı tarihten itibaren, işbu Sözleşme sona ermiş dahi olsa süresiz olarak koruyacaktır.

8.3. Erka, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında veya işbu Sözleşme’nin ifasıyla bağlantılı olarak Kullanıcı’ya ait öğrendiği her türlü kişisel veriyi veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatıyla işleyebilir ve takip edebilir. Ayrıca Erka, söz konusu kişisel verileri işçilerine, çalışanlarına ve danışmanlarına gerekli olduğu ölçüde verebilecek olup, Kullanıcı bu durumu peşinen kabul eder.

8.4. İşbu hüküm kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması halinde, söz konusu kişisel veriler, Erka tarafından üçüncü kişilere aktarılabilir.

8.5. Erka, Platform üzerinden Kullanıcı’nın tüm verilerini veri işleyen sıfatıyla görmekte ve anlık olarak tüm işlemlerini takip etmektedir. Kullanıcı, Erka nezdinde çalışan yetkililerin de anlık olarak Kullanıcı’ya ait tüm veri, işlem ve taleplerini takip ettiğini ve bu konuda Erka yetkililerinin işlem yapabildiğini bildiğini kabul eder.

8.6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hukuki sebepler ortadan kalktığı takdirde Taraflar, her halükârda kendiliğinden veya diğer Taraf’ın talebi üzerine söz konusu kişisel verileri ve bu verilerin izi veya uzantısı olabilecek her türlü veriyi, geri getirilemeyecek şekilde imha etmekle ve silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür.

8.7. Taraflar, güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu kişisel verilere üçüncü kişilerce kanuni olmayan yollarla herhangi bir erişim sağlandığında veya kişisel veriler hukuka aykırı olarak üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğinde, bu durumu öğrendiği andan itibaren derhal diğer Taraf’a bildirmekle ve söz konusu ihlalin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

8.8. Kullanıcı tarafından Erka’ya sağlanan kişisel verilere ilişkin olarak, Masraf Yönetim Hizmetleri’nin sunulması kapsamında Erka, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri işleyen” sıfatı ile hareket etmekte olup, Şirket tarafından Erka’ya verilen yetki ve talimatlar doğrultusunda söz konusu kişisel verileri Şirket adına işlemektedir.

8.9. Platform üzerinden Masraf Yönetim Hizmetleri’nin sunulabilmesi için işlenmesi gereken kişisel verilerin mevzuata uygun bir şekilde elde edilmesi ve işlenmesi kapsamında alınması gereken tedbirlerden, veri sahiplerinin aydınlatılmasından ve gerekmesi halinde açık rızalarının alınmasından veri sorumlusu sıfatıyla Şirket sorumludur.

9. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


9.1. İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı tüm yükümlülükler Türk hukukuna tabi olacak ve Türk hukukuna göre uygulanıp yorumlanacaktır.

9.2. Karşılıklı hak ve yükümlülükler konusunda ortaya çıkması muhtemel anlaşmazlıklar mümkün olduğunca Taraflar arasında müzakere yoluyla çözülmeye çalışılacaktır. Taraflar, anlaşmazlığın bu yolla çözülememesi durumunda; işbu Sözleşme’nin yorumundan, uygulamasından, Sözleşme’ye uyulmamasından, varlığından, geçerliliğinden veya sona ermesinden kaynaklı ortaya çıkacak olan uyuşmazlığın çözümü için İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

10. MÜCBİR SEBEP


10.1. İşbu Sözleşme kapsamında etkilenen Taraf’ın gerekli özen ve dikkati göstermiş olması ve gerekli önlemleri almış olmasına rağmen olayın sonuçlarının önlenemeyecek veya giderilemeyecek olması ve bu olayın sebebiyet verdiği durumun, etkilenen Taraf’ın işbu Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerini yerine getirmesini önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi halinde; seferberlik, savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel vb. doğal afetler (“Mücbir Sebep”) Mücbir Sebep olarak nitelendirilecektir. Şüpheye mahal bırakmamak adına, işbu Sözleşme’nin onay tarihi itibarıyla mevcut haller, Mücbir Sebep olarak nitelendirilemeyecektir.

10.2. Mücbir Sebep halinin devamı süresince, Taraflar’dan herhangi biri diğerine karşı, işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumu olmayacak, Taraflar’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan sorumlulukları askıda kalacaktır. Mücbir Sebep’e maruz kalan Taraf derhal diğer Taraf’a bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebep’in olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için gereken işlemleri yerine getirecektir.

10.3. Taraflar, söz konusu Mücbir Sebep etkileri ortadan kalkar kalkmaz derhal ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeye mecbur olacaktır. Mücbir Sebep etkilerinin otuz (30) günden fazla devam etmesi durumunda Taraflar, işbu Sözleşme’yi karşı Taraf’a göndereceği yazılı bir bildirim ile tazminat, zarar, ziyan veya herhangi bir nam altında hiçbir ilave ödeme yapma yükümlülüğü bulunmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.

11. MUHTELİF HÜKÜMLER


11.1. Bildirimler

Taraflar, işbu Sözleşme ve/veya eklerinden kaynaklanan hususlara ilişkin, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca yapılacak olan bütün ihbar, ihtar ve bildirimler de dahil olmak üzere her türlü bildirim bakımından bu maddede belirtilen açık posta, e-posta ve kayıtlı elektronik posta adreslerini yasal tebligat adresleri olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu doğrultuda, işbu Sözleşme kapsamında Erka’ya yapılacak bildirimler Erka’ya ait aşağıda yer verilen adreslere, Kullanıcı’ya yapılacak bütün bildirimler ise Kullanıcı’nın Platform’a kayıtlı e-posta adresine yapılacaktır.

Erka:

Adres: RÜZGARLIBAHÇE MAH. ŞEHİT SİNAN EROĞLU CAD. NO: 3 İÇ KAPI NO: 3 BEYKOZ/ İSTANBUL
E-posta: [email protected]
KEP : [email protected]

Taraflar’dan her biri, işbu Sözleşme’de gösterilen yasal tebligat adreslerinde meydana gelebilecek değişiklikleri işbu Sözleşme hükümlerine uygun ve yazılı olarak diğer Taraf’a bildirmeyi, aksi takdirde işbu Sözleşme’de gösterilen yasal tebligat adreslerine yapılan bildirimin, söz konusu tebliğ tarihinden itibaren yasal olarak usulüne uygun yapılmış hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.2. Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse, yalnız sözü geçen hüküm geçersiz sayılacaktır. İşbu Sözleşme’deki bir hükmün geçersizliği Sözleşme’nin amacını tamamıyla bozmadığı veya Taraflar’dan birinin menfaatini önemli ölçüde zedelemediği takdirde, böyle bir hüküm yokmuş gibi Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerli sayılacaktır. Taraflar, söz konusu geçersiz hükmün yerine geçmek üzere söz konusu geçersiz ve ifa edilemez hükme benzer ve söz konusu hükmün amaçlanan etkisine mümkün mertebe en yakın anlamda olan bir hüküm üzerinde anlaşmak için objektif olarak kendisinden beklenebilecek en üst düzeyde çabayı göstermekle yükümlüdür.

11.3. Bütünlük

İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin bir parçası olarak veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak teslim edilen ya da atıf yoluyla işbu Sözleşme’ye dahil edilen tüm belgeler, işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin daha önce Taraflar arasında yapılmış tüm anlaşmaların, düzenlemelerin ve mutabakatların yerini alır. Taraflar bu konuyu düzenleyen sözlü veya yazılı başka bir sözleşme olmadığını kabul ve beyan eder.

11.4. Masraf ve Harçlar

İşbu Sözleşme’nin akdedilmesinden doğan her türlü damga vergisi, resim ve harçlar, Kullanıcı tarafından üstlenilecektir.

11.5. Bağlayıcılık

İşbu Sözleşme, Taraflar ve ilgili halefleri bakımından bağlayıcı olacaktır.

11.6. Taraflar Arasındaki ilişki

İşbu Sözleşme kapsamında hiçbir Taraf diğer Taraf’ın temsilcisi, ticari vekili ve/veya acentesi olmayıp bu sıfatla da hareket edemez. Sözleşme’de açıkça belirtilmediği üzere, hiçbir Taraf diğer Taraf adına herhangi bir şekilde yükümlülük altına giremez ve yazılı izni olmadıkça hiçbir şekilde diğer Taraf adına bağlayıcı işlemler yapamaz. İşbu Sözleşme’de yer alan hususların hiçbirisi müşterek girişim, temsilcilik, acentelik, ortaklık veya Taraflar arasında müvekkil-temsilci, işçi-işveren, kiracı-kiraya veren ilişkisi olacak şekilde yorumlanmayacaktır.

11.7. Deliller

Taraflar bu belge ile, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre yapılan her türlü bildirim ve iletişimlerin (faks yoluyla yapılanlar da dahil olmak üzere) ve Taraflar’ın kayıtlarının Taraflar arasında, bu Sözleşme’den kaynaklanabilecek veya onunla ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir dava, eylem, yargılama veya her türlü ihtilaf ve uyuşmazlıklar bakımından hukuki delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt ederler.

11.8. Devir ve Temlik

Kullanıcı, Erka’nın yazılı muvafakatini almaksızın işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere devir ve temlik edemez, devir ve temlik neticesini doğuracak herhangi bir opsiyon, takas, barter, rehin ve bunlar gibi herhangi bir tasarrufta bulunamaz.

11.9. Başvuru Yolları ve Feragat

Taraflar’dan birinin, işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden (sarih veya zımni olarak) feragat etmesi veya bu hükümlerin yerine getirilmesinde diğer Taraf’ça herhangi bir ihlal veya temerrüt karşısında feragat etmesi sürekli bir feragat teşkil etmeyecek olup, söz konusu feragat, feragat eden Taraf’ın, müteakip olarak işbu Sözleşme’nin feragat edilmemiş sair maddelerin uygulanmasını talep etmesine ya da işbu Sözleşme hükümleri uyarınca diğer Taraf’ın herhangi bir müteakip ihlal veya temerrüdü üzerine harekete geçmesine engel olmayacaktır. Taraflar, Sözleşme’den doğan haklarından açıkça yazılı olarak feragat etmedikleri müddetçe, söz konusu hakları ortadan kalkmayacak ve bu haklarından vazgeçmiş sayılmayacaklardır.

12. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

ERKA ETKİNLİK VE TURİZM A.Ş. KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu ERKA Üye Sözleşmesi, ERKA ile işbu Sözleşmeyi onaylayan Üye arasında düzenlenmiştir.

2. Tanımlar

Doküman Yönetimi Hizmetleri:
Üye tarafından Platform aracılığıyla Hizmetlere ilişkin dokümanların iş ortaklarına iletilmek üzere muhafaza edilmesine ilişkin teknik alt yapı hizmetini,
Hizmetler:
Sözleşme çerçevesinde Üye’nin talepleri ile sınırlı, ERKA ve/veya ERKA aracılığıyla iş ortakları tarafından sunulacak, hesap açılışı, masraf işlemleri, Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, Hizmetleri, bunlara aracılık hizmetleri, masraf Hizmetleri ve Doküman Yönetimi Hizmetlerini ve ERKA tarafından kapsamı belirlenecek diğer ürün ve/veya hizmetler,
Hizmet Bedeli:
Platform üzerinden madde 4.3.’e göre ERKA tarafından yayınlanacak Hizmetlere ilişkin Üye tarafından ödenmesi gereken hizmet bedelini,
Üye Hesabı:
Platformdan yararlanmak için oluşturması gereken, bilgilerini güncelleyebildiği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği, kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Platform kimliği,
Üye:
Ticari işletmeleri için Üye Hesabı oluşturan Platform kullanıcılarını,
KVKK:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
ERKA:
Erka Finansal Teknoloji A.Ş.’yi,
Materyaller:
Platformun genel görünüm ve tasarımı ile Platformdaki tüm bilgi, metin, görseller ile ERKA markası, ERKA ve iş ortaklarına ait logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyalleri,
Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri:
Platform içerisinde, ERKA’nın iş ortağı 6493 sayılı Kanun veya hizmet sağlayıcının tabi olacağı ülke mevzuatı kapsamında lisanslı ödeme hizmeti sağlayıcısı, elektronik para kuruluşu ve bankalar tarafından, Üye ile ilgili iş ortağı arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulacak ödeme ve elektronik para hizmeti fonksiyonlarının tamamını veya bir kısmını,
Ön Muhasebe Hizmetleri:
Platform içerisinde, ERKA tarafından belirlenen çerçevede sunulacak ön muhasebe fonksiyonlarını,
Platform:
Tüm hakları ERKA’ya ait bizigo.com alan adlı web sitesi,Bizigo isimli mobil uygulama ile ERKA tarafından Hizmetlerin sunulacağı ve/veya aracılık edileceği her türlü online mecrayı,
Sözleşme:
ERKA Üye Sözleşmesi ve eklerini,
Taraf:
ERKA veya Üye’yi,
Taraflar:
ERKA ve Üye’yi,
6493 Sayılı Kanun:
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerini,
Ödeme ve E-Para Mevzuatı
6493 Sayılı Kanun, hizmetin sunulacağı diğer ilgili ülke mevzuatları ve kartlı ödeme sistemleri kurallarına
ifade eder.
Doküman Yönetimi Hizmetleri:
Üye tarafından Platform aracılığıyla Hizmetlere ilişkin dokümanların iş ortaklarına iletilmek üzere muhafaza edilmesine ilişkin teknik alt yapı hizmetini,
Hizmetler:
Sözleşme çerçevesinde Üye’nin talepleri ile sınırlı, ERKA ve/veya ERKA aracılığıyla iş ortakları tarafından sunulacak, hesap açılışı, masraf işlemleri, Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, Hizmetleri, bunlara aracılık hizmetleri, masraf Hizmetleri ve Doküman Yönetimi Hizmetlerini ve ERKA tarafından kapsamı belirlenecek diğer ürün ve/veya hizmetler,
Hizmet Bedeli:
Platform üzerinden madde 4.3.’e göre ERKA tarafından yayınlanacak Hizmetlere ilişkin Üye tarafından ödenmesi gereken hizmet bedelini,
Üye Hesabı:
Platformdan yararlanmak için oluşturması gereken, bilgilerini güncelleyebildiği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği, kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Platform kimliği,
Üye:
Ticari işletmeleri için Üye Hesabı oluşturan Platform kullanıcılarını,
KVKK:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
ERKA:
Erka Finansal Teknoloji A.Ş.’yi,
Materyaller:
Platformun genel görünüm ve tasarımı ile Platformdaki tüm bilgi, metin, görseller ile ERKA markası, ERKA ve iş ortaklarına ait logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyalleri,
Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri:
Platform içerisinde, ERKA’nın iş ortağı 6493 sayılı Kanun veya hizmet sağlayıcının tabi olacağı ülke mevzuatı kapsamında lisanslı ödeme hizmeti sağlayıcısı, elektronik para kuruluşu ve bankalar tarafından, Üye ile ilgili iş ortağı arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulacak ödeme ve elektronik para hizmeti fonksiyonlarının tamamını veya bir kısmını,
Ön Muhasebe Hizmetleri:
Platform içerisinde, ERKA tarafından belirlenen çerçevede sunulacak ön muhasebe fonksiyonlarını,
Platform:
Tüm hakları ERKA’ya ait bizigo.com alan adlı web sitesi,Bizigo isimli mobil uygulama ile ERKA tarafından Hizmetlerin sunulacağı ve/veya aracılık edileceği her türlü online mecrayı,
Sözleşme:
ERKA Üye Sözleşmesi ve eklerini,
Taraf:
ERKA veya Üye’yi,
Taraflar:
ERKA ve Üye’yi,
6493 Sayılı Kanun:
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerini,
Ödeme ve E-Para Mevzuatı
6493 Sayılı Kanun, hizmetin sunulacağı diğer ilgili ülke mevzuatları ve kartlı ödeme sistemleri kurallarına
ifade eder.

3. Konu

İşbu Sözleşme ile Üye’nin talepleri ile sınırlı olarak Hizmetlerin sunulması ve/veya Hizmetlere aracılık edilmesi karşılığında Hizmet Bedellerinin ödenmesine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerin düzenlenmektedir.

ERKA’nın, Sözleşme’nin 4. Maddesinde belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla sunmayı taahhüt ettiği hizmetler için gerekli olan teknolojik alt yapıyı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir.

4. Genel Hükümler

4.1. Sözleşme’nin Üye tarafından onaylanması, ERKA tarafından Hizmetlerin verileceği taahhüdü anlamına gelmeyecek olup, Üye’nin onayladığı işbu Sözleşme’yi ERKA’nın reddetme hakkı saklıdır.

4.2. Üye, Platform hesabının aktif edilmesi ile yalnızca Platformun temel özelliklerini kullanabileceğini, Hizmetlerden yararlanabilmek için, talep ettiği Hizmetlere ilişkin talepte bulunması, ERKA ve/veya ilgili iş ortakları tarafından talep edilecek bilgileri sağlaması, sağlanacak bilgiler çerçevesinde gerçekleştirilebilecek değerlendirmenin olumlu sonuçlanması, talep edilmesi halinde ilgili iş ortağı ile Hizmetlere ilişkin sözleşme akdetmesi ve Hizmet Bedeli’ni ödemesi gerektiğini kabul ve beyan eder.

4.3. Üye, ERKA’nın Hizmetleri gruplar halinde ve/veya ayrı ayrı sunma hakkına sahip olduğunu, Hizmetleri Platform’da ERKA tarafından belirlenen şekilde ve çerçevede temin edebileceğini kabul ve beyan eder.

4.4. Üye, Platform’dan yararlanabilmesi için internet bağlantısı ve teknik alt yapı yeterliliğine sahip olması gerektiğini ve bu kriterlerin çağın teknolojik gelişmeleriyle birlikte değişebileceğini kabul ve beyan eder

4.5. Üye, ERKA’nın Sözleşme çerçevesinde sağlanacak ve/veya aracılık edilecek Hizmetleri sağlayacak iş ortaklarını belirleme veya tek taraflı olarak değiştirme yetkisine sahip olduğunu, bu bağlamda ERKA tarafından yapılacak bildirim ve yönlendirmelere süresinde ve eksiksiz uyacağını kabul ve beyan eder

4.6. Üye, yalnızca hukuki statüsü gereği mevzuat çerçevesinde sağlanabilecek Hizmetlere ilişkin talepte bulunabileceğini, ERKA’nın ve/veya iş ortaklarının hiçbir gerekçe sunmadan Üye’nin Hizmetleri alma talebini kabul etmeme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

4.7. Üye, Üye Hesabı oluşumu esnasında ERKA ile paylaşmış olduğu cep telefonu numarasına gönderilecek aktivasyon kodunu yalnızca kendisi tarafından kullanacağını, aktivasyon kodunun güvenliğinden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4.8. Üye, Sözleşmeyi onaylamasına ve/veya Hizmetleri almasına herhangi bir yasal engel olmadığını kabul ve beyan eder.

4.9. Üye, Hizmetlere ilişkin soru, şikayet, talep ve önerilerini ERKA ile paylaşacağını kabul ve beyan eder.

5. Üyenin Yükümlülükleri

5.1. Üye, Sözleşme çerçevesinde sağlayacağı bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu, bilgilerde bir değişiklik olması halinde Sözleşme’de belirtilen yöntemlerle gerekli bildirimleri ERKA ve/veya ilgili ERKA iş ortağına gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

5.2. Üye, Hizmetler için ERKA ve/veya iş ortakları tarafından ek bilgi ve belgelere ihtiyaç olabileceğini, böyle bir durumda talep doğrultusunda süresinde ve eksiksiz olarak bilgi ve belgeleri sağlayacağını kabul ve beyan eder.

5.3. Üye, Platform ve Hizmetler’den Sözleşme, Platform içerisindeki yönlendirmeler ve kullanım koşullarına, iş ortakları ile imzalayacağı sözleşmelere ve mevzuata uygun olarak yararlanacağını, Platform ve/veya Hizmetler aracılığı ile dolaylı ve/veya doğrudan üçüncü bir kişinin hakkının veya yasal bir düzenlemenin ihlaline sebebiyet vermeyeceğini kabul ve beyan eder.

5.4. Üye, Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri çerçevesinde kendisine sunulacak ödeme aracına ilişkin bir güvenlik sorunu yaşaması halinde en kısa sürede ERKA ile iletişime geçeceğini kabul ve beyan eder.

5.5. Üye, ERKA iletişim kanalları üzerinden ERKA ile gerçekleştireceği görüşmelerde kimliğini doğrulama amaçlı ERKA tarafından ek bilgi ve/veya belge talep edilebileceğini, bilgi ve belgeleri sağlamaması halinde talebinin/işleminin reddedilebileceğini kabul ve beyan eder. Bu doğrulama hiçbir koşul altında ERKA’ya Üyeyi doğrulama yükümlülüğü getirmemektedir.

Üye, ERKA ile paylaşacağı bilgilerin güvenliğinden, başkaları tarafından kullanılması sebebiyle oluşabilecek zararlardan münhasıran sorumludur.

5.6. Üye, Sözleşme çerçevesinde kendisine sunulacak Hizmetleri üçüncü bir kişi yararına kullandırmayacağını, Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri üzerinden haksız menfaat veya Ödeme ve E-Para Mevzuatı ile kendisine yazılı veya sözlü biçimde bildirilecek kurulum ve kullanım talimatlarına a aykırı işlem gerçekleştirmeyeceğini kabul ve beyan eder.

5.7. Üye, Platformun yüklü olduğu ve/veya kullanıldığı cihazın ve/veya işletim sisteminin güvenliğinden ve kullanımından münhasıran sorumlu olduğunu, bu ve/veya bağlantılı nedenlerle doğabilecek finansal, parasal, maddi, manevi vb. hiçbir zarardan ERKA’nın sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.8. Üye, Üye Hesabı ile gerçekleştirilecek işlemlerden ve Üye Hesabı bilgilerinin güvenliğinden münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

5.9. Üye Hesabına girişte kullandığı araç ve/veya bilgilerin kaybolması ve/veya değişmesi halinde ERKA tarafından belirlenecek yöntemlerle kimliğini ispat edecek ve yeni Üye Hesabı giriş bilgilerini belirleyecektir.

5.10. Üye, ERKA’nın herhangi bir zamanda Platform’un çalışmasını teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle geçici bir süre askıya alma ve/veya tamamen durdurma hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.

5.11 Üye, ERKA tarafından kendisi ve/veya iş ortaklarına ilişkin sözleşmelerin ıslak imzalı nüshasını talep etme hakkına sahip olduğunu, ERKA tarafından belirlenecek yöntemlerle talep edilecek sözleşmelerin ıslak imzalı suretlerinin kimliğini doğrulamak suretiyle gerçekleştirmekle yükümlü olduğunu kabul eder. ERKA, anılan sürece ilişkin üçüncü taraf hizmet sağlayıcı kullanma hakkına sahiptir.

5.12. Üye, madde 5.11 çerçevesinde ERKA tarafından belirlenen sürece uymaması halinde ERKA’nın Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerinin sona ereceğini, anılan süreci tekrar başlatmaktan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

6. Hizmet Bedeli ve Ödeme

6.1. Üye, Hizmetler’den yararlanmak için ERKA tarafından Platform’da yayınlanacak Hizmet Bedeli’ni, ERKA tarafından belirlenecek ödeme araçları ve yöntemleri ile süresi içinde eksiksiz olarak ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Hizmetlere ilişkin aksi ERKA tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece iş ortaklarının hiçbir tahsil yetkisi bulunmamakta olup, Üye’nin iş ortağına ödeme yapması Hizmet Bedeli’ni ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

6.2. Üye, Hizmetlere ilişkin ERKA tarafından belirlenecek dönemlerle hizmetin ücretlendirileceğini, bu dönemler içerisinde Hizmetlerin iptalinin talebi halinde ERKA’nın ilgili dönemin ücretinin tamamına hak kazanacağını, iptalin takip eden dönem için geçerli olacğaını kabul ve beyan eder. Hizmete ilişkin bedelin ERKA tarafından tahsil edilmediği durumlarda Üye, ilgili ERKA iş ortağı ile akdedeceği sözleşmedeki ödemeye ilişkin hükümlerin geçerli olacağını kabul ve beyan eder.

6.3. Üye, Hizmet Bedeli’ni ödememesi ve/veya geciktirmesi halinde ERKA’nın Platform ve/veya Hizmetlere erişimini engelleme hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.

6.4. Üye, Hizmet Bedeli’ni süresinde ödememesi halinde ticari temerrüt faizine ek olarak günlük %1 gecikme bedeli ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

6.5. Üye, aksi ERKA tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece Platform üzerinden satın alma gerçekleştireceği Hizmetlere ilişkin faturanın ERKA tarafından düzenleneceğini kabul ve beyan eder.

6.6. Üye, Sözleşme çerçevesinde ödemekle yükümlü olduğu bedellerin Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri sunan iş ortağı ve/veya ERKA nezdindeki hak ve alacaklarından tahsil edilmesine rızası olduğunu kabul ve beyan eder.

6.7. Üye, Hizmetleri ay içerisinde iptal etmek istemesi halinde ilgili aya ilişkin Hizmet Bedeli’nin tamamını, bir aydan uzun süreli taahhütlü olarak satın aldığı hizmetleri taahhüdünden önce iptal etmek istemesi halinde Hizmetleri kullandığı ayalara ilişkin taahhüt sebebiyle ERKA tarafından gerçekleştirilen indirim tutarını ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

6.8. Üye, ERKA PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) sertifikalı iş ortağı aracılığıyla sunulacak kayıtlı kart ile ödeme yönteminden faydalanarak anlaşmalı kurumlardaki fatura ve Sözleşmeden doğacak herhangi bir yükümlülüğüne ilişkin ödemelerini gerçekleştirebilecektir. ERKA bu servise ilişkin iş ortağını değiştirme ve Üye’ye sunmama hakkına sahiptir

6.9. Kayıtlı kart ile ödeme yöntemini kullanması halinde Üye;

6.9.1. Üyelik süresince ödemelerinin kaydettiği karttan belirlenecek periyotlarla otomatik olarak tahsil edileceğini,

6.9.2. belirleyeceği ve kullanacağı tüm şifrelerin güvenliğinden ve gizliliğinden münhasıran sorumlu olduğunu,

6.9.3. kaydedeceği kartın kendisine ait olduğunu,

6.9.4. kaydedeceği kartın yeterli işlem limitine sahip olmasından ve ilgili kanal üzerinden işleme açık olmasından münhasıran sorumlu olduğunu,

6.9.5. talep halinde hizmeti sunacak ERKA iş ortağının hizmet sözleşmesini onaylaması gerektiğini bildiğini,

6.9.6. kayıtlı kart ile ödeme yöntemini yalnızca ERKA tarafından sunulma amacına ve kart hamilinin iradesine uygun olarak kullanacağını

6.9.7 ERKA’nın veya iş ortağının işlem akışında dilediği zaman değişiklik yapma, ek bilgi talep etme ve Üye’nin güvenliği için ek önlemler (şifre vb.) getirme hakkı olduğunu,

6.9.8. ERKA’nın dilediği zaman herhangi bir bildirim ve tazmin yükümlülüğü olmadan kayıtlı kart ile ödeme yöntemine kısmen ve/veya tamamen erişimi engelleme ve/veya kayıtlı kart ile ödeme yöntemini kısmen ve/veya tamamen sona erdirme hakkına sahip olduğunu,

6.9.9 kayıtlı kart ile ödeme yöntemini Sözleşme ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak kullanacağını, aksi durumda ve/veya bu yükümlülüklere herhangi bir aykırılık şüphesi meydana geldiğinde kayıtlı kart ile ödeme yönteminin ERKA ve/veya iş ortağı tarafından askıya alınabileceğini ve/veya Sözleşmenin derhal tek taraflı feshedilebileceğini,

6.9.10 ERKA’nın, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama dâhil ancak bununla sınırlı olmaksızın, kayıtlı kart ile ödeme yönteminin kullanımı neticesinde meydana gelebilecek hiçbir dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumluluğu bulunmadığını,

6.9.11 Sözleşme ve/veya mevzuata aykırılığı neticesinde ERKA nezdinde meydana gelen tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

7. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

7.1. İşbu Sözleşme, Üye’nin onaylaması ile yürürlüğe girecek olup, Sözleşme’de belirlenen koşullarda sona erdirilmemesi halinde süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

7.2. Taraflar'dan birinin Sözleşme'deki yükümlülüğünü ihlal etmesi ve diğer Tarafça ihlalin giderilmesi için yapılacak bildirim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ihlalin giderilmemesi halinde hakkı ihlal edilen Taraf, yazılı bildirim ile Sözleşme'yi derhal fesih hakkına sahip olacaktır.

7.3. Üye, Sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde ERKA’nın Platforma ve/veya Hizmetlere erişim hakkını kısmen veya tamamen sınırlandırabileceği veya kaldırabileceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin bu madde bağlamında Hizmetlerden ve/veya Platformdan yararlanamaması Hizmet Bedeli ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

7.4. ERKA’nın Hizmetlerin sağlanmasına aracılık eden iş ortakları ile iş ilişkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi/erdirilmesi/iptal olması/hükümsüz kalması/askıya alınması halinde ERKA, söz konusu durumun gerçekleşmesini takiben İş Ortağı’na yazılı olarak bildirecektir ve işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Böyle bir durumda Üye, ERKA’ya karşı herhangi hak ve/veya alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

7.5. ERKA, Üye’nin Platfomu belirli bir süre boyunca kullanmaması, ticari hayatını sonlandırması veya faaliyetlerini değiştirmesi halinde Sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahip olacaktır.

7.6. ERKA, Üye işlemlerinin güvenlik şüphesi yaratması halinde, Üye’nin Platform ve/veya Hizmetler üzerinden haksız kazanç elde ettiğini ve/veya yapılan işlemlerin dolandırıcılık, sahtekârlık veya hile şüphesi taşıdığını tespit etmesi veya böyle bir durumdan şüphe duyması halinde, Üye’nin Platforma ve/veya Hizmetlere erişimini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

7.7. ERKA, iş ortağı ödeme hizmeti sağlayıcısı, banka ve/veya herhangi bir kamu otoritesinden Sözleşme’nin devam etmesi ve/veya Hizmetlerin verilmesini engelleyebilecek veya olumsuz etki edecek bir bildirim olması halinde ilgili Üye’nin Platforma ve/veya Hizmetlere erişimini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

7.8. Üye, madde 7.6 ve/veya 7.7. çerçevesinde doğabilecek tüm zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

8. Fikri Sınai Haklar

8.1. Üye, işbu Sözleşmede açıkça izin verilen durumlar ve amaçlar haricinde, Platformu ve Materyalleri kullanmayacak, üçüncü kişilerin erişimine imkan tanımayacak, kopyalamayacak, uyarlamayacak, tadil etmeyecek, işleme eserlerini yaratmayacak, dağıtmayacak, lisansını vermeyecek, satmayacak, devretmeyecek, kamuya açık bir şekilde sergilemeyecek, göstermeyecek, kamuya açık bir şekilde icra etmeyecek, yayınlamayacak, iletmeyecek veya başka bir şekilde bunlardan faydalanmayacaktır.

8.2. İşbu Sözleşme tahtında açıkça tanınan kullanım hakları haricinde; Üye’ye başka herhangi bir lisans ya da hak, zımni olarak ve yahut başka bir şekilde verilmemektedir.

8.3. Taraflar, aralarında bayi, temsilci veya acente ilişkisi olmadığını, bu tür izlenimler yaratacak girişimlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.4. Üye, marka, ticari unvan ve logosunun ERKA tarafından reklam, tanıtım ve sair amaçlar ile Sözleşme kapsamındaki faaliyetler ile sınırlı olarak kullanılmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder.

9. Kişisel Veriler

9.1. Üye, Platforma üyelik başvurusunun incelenmesi, Sözleşme ilişkisinin kurulabilmesi ve Hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla şirket yetkililerinin kişisel verilerinin Aydınlatma Metni kapsamında işlenebileceğini ve ERKA’nın ilgili iş ortakları ile paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder.

9.2. ERKA, Üye tarafından Sözleşme çerçevesinde sağlanan kişisel verileri Aydınlatma Metninde yer alan amaçla işleyeceğini ve yasal mevzuatın izin verdiği süre ile muhafaza edeceğini kabul ve beyan eder.

10. Gizlilik

10.1. İşbu Sözleşme kapsamında, Taraflarca birbirlerine, işbu Sözleşme çerçevesinde yazılı, sözlü, elektronik formatta veya sair şekillerde açıklanan, ifşa edilen, temin edilen veya erişim olanağı verilen, Taraflar'a, çalışanlarına, yöneticilerine, tedarikçilerine, iş ortaklarına veya müşterilerine ait, her türlü ticari, teknik, hukuki, mali bilgi “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir.

10.2. Taraflar, Gizli Bilgi'yi yalnızca veriliş amacına uygun ve bu amaçla sınırlı olarak kullanacak ve ilgili Tarafın önceden vereceği yazılı izni olmaksızın Gizli Bilgileri hiçbir gerekçe ile kısmen veya tamamen üçüncü şahısların bilgisine sunmayacak veya herhangi bir şekilde ifşa etmeyecektir.

10.3. Taraflar, Gizli Bilgiyi ancak iş gereği bu Gizli Bilgiyi öğrenmesi gereken personeline ve işbu Sözleşmenin ifası için iş birliği yaptığı üçüncü kişilere ifşa eden Taraf'ın ve/veya ilgili kişinin açık yazılı onayı ile verebilecektir. Böyle bir durumda Gizli Bilginin gizli olduğu konusunda personelini ve üçüncü kişileri uyaracak ve onların Gizli Bilginin gizli tutulması ve korunması için gerekli her türlü önlemi almalarını sağlayacaktır.

10.4. Gizli Bilgilerin yasal düzenlemeler ve/veya mahkeme kararları, idari veya düzenleyici makamların talepleri gereğince ilgili merci ve makamlara açıklanması gerektiği hallerde, Taraflar açıklama öncesinde diğer Taraf'a yazılı bildirimde bulunmak şartıyla yasal sınırlar ve ilgili talep çerçevesinde gerekli bilgiyi yalnızca açıklama yapılması gereken merci veya makama açıklayabilecektir.

11. Sorumluluk

11.1. Üye, Finansal Danışmanlık Hizmetleri, E-Dönüşüm Hizmetleri, Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, Ofis Hizmetleri’ne ilişkin ERKA’nın aracılık ve sunacağını taahhüt ettiği teknik altyapı hizmeti dışında hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, anılan hizmetlere ilişkin münhasıran Üye’nin sözleşme imzaladığı iş ortağının sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Üye, Doküman Yönetimi Hizmeti’nin süresiz bir barındırma hizmeti olmadığını, Hizmetlere ilişkin sürecin kolaylaştırılması adına iş ortaklarına doküman transferinin kolaylaştırmaya yarayan bir araç olduğunu, ERKA’nın bu bağlamda Üye’ye ait dokümanların saklanmasına ilişkin hiçbir yükümlülüğü olmadığını kabul ve beyan eder.

11.3. Üye, ERKA’nın Sözleşme çerçevesinde sağlayacağı hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluğunun, Sözleşme çerçevesinde alacağı 1 (bir) yıllık hizmet bedeli ile sınırlı olacağını kabul ve beyan eder.

11.4. Üye, eylemleri nedeniyle ERKA nezdinde meydana gelecek zararları, ERKA’ya Ödeme ve Elektronik Para Hizmetlerini sağlayacak ERKA ve/veya ERKA iş ortağı nezdindeki hak ve alacaklardan mahsup yetkisi verdiğini kabul ve beyan eder.

11.5. Üye, madde 4.5 çerçevesinde iş ortaklarının belirleme yetkisinin Hizmetlere ve/veya Üye’nin iş ortağı ile ikili ilişkileri bakımından ERKA’ya herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceğini kabul ve beyan eder.

11.6. ERKA, Platformda yer vereceği bağlantılar aracılığı ile Üye’nin başkaca web sitelerine veya mobil uygulamalara erişimini sağlayabilir. Böyle bir durumda, Üye’nin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden dolayı ERKA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12. Muhtelif Hükümler

12.1. Tebligat: Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 fıkrasındaki haller saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleşme'deki iş süreçlerine ilişkin olarak ERKA tarafından yapılacak her türlü talep ve diğer bildirimler Platform aracılığıyla ve/veya Üye’nin ERKA’ya bildireceği en güncel e-posta adresine yapılmak suretiyle; Üye tarafından ERKA’nın 2. madde belirtilen adresine iadeli taahhütlü posta ile yazılı olarak, Noter kanalı ile ya da KEP adresi üzerinden yapılacaktır. Taraflar, yazılı olarak adres değişikliğini bildirmediği takdirde Tarafların son bildirdikleri adresleri geçerli olacaktır.

Yazılı olarak yapılmayan uyarı ve talepler nedeniyle işbu Sözleşme konusu Hizmetlere ilişkin meydana gelebilecek aksaklıklardan ve gecikmelerden ERKA sorumlu olmayacaktır.

12.2. Mücbir Sebep: İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen yargı, düzenleyici ve denetleyici kurum veya idare kararı, beşeri ve doğal afetler, salgın hastalık, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep dolayısıyla Sözleşmede belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek veya yerine getirmekte gecikecek olan taraf, zorunlu nedenin ortaya çıkmasının akabinde durumu en geç 5 (beş) gün içerisinde diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebep durumunun 30 (otuz) gün devam etmesi halinde Taraflar bir araya gelerek, Sözleşme’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir. Taraflar’ın bu süre içersinde bir anlaşmaya varamaması halinde, Taraflar’dan herhangi biri Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetmek hakkına sahiptir.

Bu durumdaki sona erdirme neticesinde, Taraflar’ın fesih tarihine kadar yerine getirdiği edimler dışında Sözleşme’nin ifa edilmemiş kısmı ile ilgili olarak hiçbir nam ve ad altında herhangi bir talepte bulunmayacağı gibi; birbirlerine karşı hiçbir tazmin yükümlülüğü doğmayacaktır

12.3. Sözleşme Değişiklikleri: Taraflar, ERKA’nın Sözleşmede tek taraflı bildirimsiz değişiklik gerçekleştirebileceğini ve değişikliğin gerçekleştiği anda uygulanacağını kabul ve beyan ederler.

Taraflar, yasal düzenlemelerde meydana gelecek değişikliklerin ve/veya ilgili kamu otoritelerinin karar ve/veya bildirimlerinin Sözleşmeye derhal uygulanacağını kabul ve beyan ederler.

12.4. Delil: Taraflar, Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda usulüne uygun tutulmuş Taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerinin, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.5. Feragat: İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın kullanılmamış olması veya karşı Taraftan herhangi bir edimi yerine getirmesi talep edilmemiş olması o haktan feragat edildiği ve ileride bu edimin ifasının istenemeyeceği anlamına gelmeyecektir.

12.6. Sözleşme’nin Bütünlüğü:İşbu Sözleşme’ye halel gelmeksizin, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’de atıf yapılmış olup Sözleşme uyarınca akdedilecek ve ifa edilecek her türlü anlaşma, ve/veya evrak dâhil tüm belgeler, işbu Sözleşme konusu kapsamında tanzim edilmiş Taraflar arasında nihai, tam ve münhasır olan anlaşmayı teşkil etmekte ve Taraflar arasında bu minvalde önceden yapılmış her türlü düzenleme, anlaşma ve yazılı veya sözlü sözleşmenin yerine geçmektedir.

12.7. Devir: Üye, Sözleşme’yi ve Sözleşme ile sahip olduğu hak, alacak ve yükümlülüklerini tamamen ve/veya kısmen hiçbir şekil ve koşulda 3. kişilere devir ve temlik edemez. ERKA, Sözleşme’yi, Üye Hesabını ve Sözleşme ile sahip olduğu hak, alacak ve yükümlülüklerini tamamen ve/veya kısmen devretme hakkına sahiptir.

12.8. Yetki: İşbu Sözleşme'den dolayı doğacak her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12.9. Sözleşme Ekleri: ERKA tarafından Platformda yayınlanacak kullanım koşulları, bildirimler, Üye’nin ERKA iş ortakları ile Hizmetlere ilişkin imzalayacağı sözleşmeler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz birer ekidir.